Hồ sơ WH3NHồ sơ và sự kiện WH3N. WH3N (웬) là một ca sĩ solo Hàn Quốc đã ra mắt vào ngày 31 tháng 10 năm 2017. Anh ấy sống ở Hàn Quốc. ĐọC Thêm