Hồ sơ đơn vị số 1Hồ sơ và Sự kiện Đơn vị số 1; No.1’s Ideal Type No.1 Unit (넘버) là một trong những Đơn vị con của Wanna One. Unit có 3 thành viên: Jihoon, Jinyoung và Guanlin. Đơn vị số 1 Tên fandom: - Đơn vị số 1 Màu sắc chính thức: - Đơn vị số 1 Trang web chính thức: - Jihoon Nghệ danh: Jihoon (지훈) Tên khai sinh: Park Jihoon (박지훈) Chức vụ: Chính […] ĐọC Thêm